skip to Main Content
De gemeente heeft tot doel de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, alsmede de vorming tot een christelijke levenswandel.

Het behartigen van de geestelijke, emotionele, lichamelijke en sociale belangen van de mens. Het bevorderen van de geestelijke groei en kennis van Gods Woord, de Bijbel.

Onder Evangelie van Gods Koninkrijk wordt verstaan het goede nieuws van de verlossing door de kruisdood, begrafenis en opstanding van de Here Jezus Christus. Mattheüs 24:14; 28:18-20.

De gemeente tracht haar doel te bereiken, met Gods hulp door:

 • het houden van eredienstensten;
 • het verspreiden van evangelische lektuur;
 • het bezoeken van mensen in bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en dergelijke, alsmede zieken en andere hulpbehoevende mensen thuis;
 • het kinderwerk en de crèch;
 • het jeugdwerk;
 • het – het houden van werkerstoerustingen door het organiseren van conferenties,
 • seminars en verschillende andere vormingsactiviteiten;
 • het houden van gebedssamenkomsten en vastendagen;
 • het geven van bijbelstudie .
 • het verkopen van evangelische boeken, video’s en cd’s;
 • het geven van pastorale zorg;
 • het financieel steunen van christelijke zendingsactiviteiten;
 • het onderhouden van contacten met andere gemeenten die in Nederland en buitenland werkzaam zijn.
 • Alle andere middelen die volgens de Bijbel en de wet geoorloofd zijn.

Donaties

CHRISTENGEMEENTE “HET LICHT” ondersteunt een groot aantal activiteiten om het evangelie te verspreiden en om een aantal werken te ondersteunen, hieronder vallen de campagnes, lectuur, maar ook andere zaken zoals het ondersteunen van enkele zendingsprojecten in het buitenland.

Back To Top